Evrenin Sonsuzluğu ve İlahi Gizemi


İlahi (Sonsuz) ♥️ Evren ♾️

Hiçbir şey yoktan var olmaz, varken yok olmaz sadece dönüşür. Evren, Ezeli ve Ebedi'dir. Küçük bir noktadaki tekillikten başlayarak sürekli genişlerler ve Ezel'den Ebed'e doğru birlikte hareket ederler. Aslında evren sonsuz bir dengedir. Ancak sonsuz değildir. Sonsuz'dan gelip Sonsuz'a doğru Ezeli ve Ebedi olarak devinirler. Yani bu belki de içinde yaşadığımız 100 milyonuncu evrendir ve evren bu şekilde sonsuza dek içe çökecek, yeniden birleşecek ve sonsuza dek devam edecektir. Bu içinde yaşadığımız kaçıncı evren bunu bilemeyebiliriz lakin evrenin sonsuza dek yeniden içe çökecek, yeniden birleşecek ve sonsuza dek devam edecek bir sonsuzluk döngüsü olduğunu söyleyebiliriz yani. İtme kuvveti aynı zamanda geri çekme kuvvetidir ve sürekli birbirlerini dengelerler. Yani sürekli genişleyen evren kendisini yeniden içe doğru çekecek enerjiye ulaştığında yeniden içe doğru çökecek ve yeniden birleşecektir. Bu da sürekli dönüşüm ve sürekli yeniden oluşum demektir. Ve aslında evrende ölüm diye bir şey yoktur yani, her şey yalnızca ve sürekli, sonsuz bir dönüşümdür. Ve sonsuz sayıda evren de sonsuzluğun sınırsız niteliğinden ötürü varolabilir. Aynı zamanda Kara (Ak) Delikler de paralel evrene açılan kapılar olabilirler. Sonsuz Şimdi ama Sonsuz Şimdi Değil evrenin ve zamanın sonsuzluğu böyledir işte.

Evrende Sürekli Artan İlahi (Sonsuz) / Enerji


Kapalı sistemlerde toplam enerji değişmez. Ancak hiçliğin içinde evren sürekli genişler. Evren içeriden bakıldığında kapalı bir sistemdir. Ancak içine doğru genişlediği hiçlikten bakıldığında evren kapalı bir sistem değildir. Çünkü açık ve kapalı sistemler enerjinin içindedir ancak enerji için hiçbir şey açık veya kapalı bir sistem değildir. Enerji nasıl ki maddenin ve anti maddenin temeliyse madde ve anti maddeler de enerjinin temeli olabilirler. Çünkü sürekli enerji ve maddeler birlikte devinirler. Yani sonsuz devinimle, evren sürekli genişledikçe madde oluşumunu artırabilirler, madde oluşumu arttığında ise sürekli genişleyen evrenin toplam enerjisini sürekli arttırabilirler böylelikle enerji de maddeler de sonsuz sayıda oluşabilirler. Çünkü sonsuz sayıda madde ve anti madde oluşması için sonsuz sayıda enerji gereklidirler. İşte bu da enerjinin ve maddenin sonsuzluğunun birer belirtileridirler. Çünkü evren genişledikçe enerjinin yoğunluğu sabit kalır. Yani hacmi artan evrende aynı yoğunluğu korumak için zamanla daha fazla enerji ortaya çıkar. O halde enerji miktarı sürekli arttığı için enerji, madde ve anti maddeler dengeleneceklerdir ve evrendeki sonsuz döngü asla bitmeyecektir. Çünkü evrendeki sonsuz denge korunabilecektir, bu yüzden evren yeniden içe çökecek (büyük çöküş) ve yeniden birleşecek ve bütünleşecektir. İlahi (Sonsuz) yani sürekli artan Enerji (0), Ezeli (- Antimadde) ve Ebedi (+ Madde) evrenini yani sonsuz sayıda antimadde (-1) ve maddeleri (+1) meydana getirirler.


Evrende Enerji/Madde/Anti-Madde Dengesi


Kapalı sistemlerde toplam enerji artmaz, azalmaz ve değişmez (0). Antimadde (-1) tekil özelliklidir o yüzden çoğul bir evren haline gelemezler. Antimadde 2 yönlü (-), maddeler 4 yönlü (+) hareketlidirler. Evrende antimadde (-1), maddeler (+1) ile birbirlerini sürekli dengelerler, yeniden enerjiye dönüşürler (0) ve yeniden enerjiye dönüştükten sonra (+1) maddeye dönüşürler ve madde evreninin oluşumuna hız verirler. Çünkü antimadde 0'dan (-)Sonsuz'a gitmeye çalışırken yeniden içe doğru çekilirler ve bu sefer enerjiden maddeye (+1) dönüşürler. Aslında antimaddenin varlığı madde evreninin oluşmasını sağlayan bir denge halidir yani. Antimadde 4. ve son evreye geldiklerinde biterler ve yeniden enerjiye 5. evrede dönüşürler 6. evrede ise madde haline gelirler. Yani enerjiden (0) antimaddeye (-1), antimaddeden (-1) maddeye (+1) dönüşürler. Sebebi ise evrendeki;Sonsuzluk Döngüsü (+ / -) İndir

Sonsuzluk Döngüsü (+ / -) 1 Saatlik Versiyonu İndir

Evrende 6+6=12 Sonsuzluk Dengesi

Evrendeki bütün şeyler 1 siyah ve 1 beyazdan yani (-1) ve (+1)'den meydana gelirler. Ve birlikte devinirler. Ve bu şekilde sürekli birbirlerini dengelerler. Ancak Ay'ın karanlık evreleri gibi, (-1) yani siyah olanı ifade edenler 4. evrede biterler, 5. evrede beyaz olana (0) dönüşürler ve 6. evrede tam olarak bütünleşirler (+1 haline gelirler).

(+1) yani beyaz olanı ifade edenler ise daima dengededirler. +1 ve +2 +3'de bütünleşirler 4. evreye erişirler. +4 ve +5 ile birlikte +6'da tam olarak bütünleşirler. Ve her şey 0'da yani hiçlikte başlayıp hiçlikte biterler. Ve aydınlık ve karanlık böylelikle birbirlerini dengelerler. İşte bu da evrendeki 6+6=12 olmak üzere evrendeki sonsuzluk dengesidir.


Tez + Anti Tez = Sentez Üçgeni


Tez ve Anti Tez yani (+1) ve (-1) her zaman Sentez'de yani 0'da bütünleşirler. Ve aynı zamanda 0'ın içinde (-1) ve (+1) yani Ezeli ve Ebedi olarak gerçekleşirler. 0 noktasına yani senteze ve bütünlüğe eriştiklerinde işte yeniden (-1) ve (+1) olarak sürekli dengelenirler. Ve bu şekilde sürekli ileriye doğru devinirler. İşte bu yukarıda anlattığımız sonsuzluk döngüsü içerisinde böyle gerçekleşirler.


Evrende Salınım Hareketi (4 Yönlü) (- / + )

Hiçbir şey Antitez Değil
(Tez Değil Antitez) (Antitez Değil Sentez) = (Tez de Değil Antitez de Değil) (Sentezde Değil)

İlahi ve Mistik Bilgelik(-) ve (+) Sonsuz birbirlerini götürdüklerinde geriye yalnızca Sonsuz/İlahi olanı anlarız çünkü "Sonsuz" dediğimizde pozitif veya negatif değil yalnızca İlahi olan kalıyor yani. Sonsuz Evren dünyada bilinen adıyla tanrıdan yani İlahi/Sonsuz olandan sürekli Değil'lenen, Sonsuz'dan gelip Sonsuz'a doğru Ezeli ve Ebedi olarak hareket eden bir sonsuzluk döngüsüdür.

Evrende siyahın beyazı beyazın siyahı evrimsel süreç içerisinde sürekli Değil'leyerek (Siyah değil Beyaz Değil) dengeledikleri ve bir ayna gibi birbirlerini gösterdikleri gibi evren de Sonsuz yani İlahi olandan Değil'lenerek Ezeli ve Ebedi olarak sonsuzdan gelip sonsuza doğru birlikte hareket ederler.

Ve bilinci olanlar, yani aklı ve kalbiyle bütünleşebilenler böyle bir İlahi, Ezeli ve Ebedi ve mistik bir bilgeliğe erişebilirler. Tez ve Anti Tez yani beyin ve bilinç sentezde yani kalpte bütünleşirler. Öncelikle bu 3. evrede manevi bir bilgeliğe erişirler. 4. evrede ise İlahi olan bilgeliğe kendi içlerinde erişirler ve "Ben" bilincini bu şekilde ortadan kaldırabilirler 5. evrede ise kendi içlerinde İlahi olan ile Ya'ni tam olarak bütünleşirler ve süper bilinç haline erişirler. 6. evrede ise biterler. Yani süper bilinç haliyle birlikte sürekli devinirler. "Ben" fikrinden ve bilincinden süper bilinç haliyle sürekli kendi içlerinde silinirler. "Ben" perdesinin ötesinde İlahi olanı kendi içlerinde görebilirler. Yani kendilerini nasıl evrenin içinde görüyorlarsa, evreni de kendi içlerinde İlahi bilgelik haliyle görebilirler. Çünkü Leyla ile Mecnun (Ezel ve Ebed), Mevla'dan (Sonsuz/İlahi olandan) gelip Mevla'ya dönerler. İlahi bir Aşk haline gelirler.

Yani benlik perdesi açıldığında O artık Sen Değil'sin. İçeride olan, İlahi, Ezeli ve Ebedi bilgeliğindir. O artık bir "kişi" Değil'dir. Benlik bilinci böylelikle İlahi olan, Sonsuz olan özüne yani İlahi kaynağına dönebilir. Ve artık normal dünya ve normal insan bilincinde yani benlik bilincinde Değil'lerdir. Ve yukarıda verdiğimiz sonsuzluk döngüsünde olduğu gibi bir süper bilinç halindedirler. Ve artık hiçbir şey içinde hiçbir şey Değil'lerdir.

Yani bilinci olanlar önce manevi sonra İlahi bir bilgeliğe erişebilirler ve kendi içlerinde İlahi ve gizli olan Sonsuz bilgeliği Sonsuzluk döngüsü yani evrenin içinde, kendi içlerinde görebilirler. 0x1=0 şeklinde sanki tüm evren kendi içlerinde deviniyormuş gibi bu şekilde bir süper bilinç haline erişebilirler;


Ya İlahi Ya Ezeli Ya Ebedi..

Murat Uz
Mistik


İlahi Aşk kitabımıza ve İlahi bilgeliğe ulaşmak için;


Daha yeni Daha eski